در هم‌صدایی با فراخوان به: «مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیت»

Kobane_Plakat_En

 

دریافت نسخه‌ی PDF

توضیح پراکسیس: فراخوان حاضر دعوتی است به اقدام سراسری برای دفاع از مبارزات مردم کوبانی و روژئاوا، که در روز اول نوامبر (۲ بعدازظهر) تحت عنوان «مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیت » در بسیاری از شهرهای جهان برگزار می‌گردد. این فراخوان به ابتکار تعداد زیادی از پژوهشگران و نویسندگان رادیکال و فعالین سیاسی چپ‌گرا تنظیم شده است و مورد استقبال بسیاری از سازمان‌های سیاسی چپ و سازمان‌های ضدجنگ و غیره قرار گرفته است؛ هم‌چنان‌که از پشتیبانی قوی سازمان‌های کورد فعال در مبارزات روژئاوا نیز برخوردار است.

بنا به فراگیر بودن دامنه‌ی مخاطبان این فراخوان و تنوع سیاسی طیف‌های شرکت‌کننده در مارش سراسری اول نوامبر، مضمون فراخوان تا حدی ساده و عام نگاشته شده است، تا به جلب همبستگی هرچه وسیع‌تر مردم جهان با مبارزان کوبانی کمک کند. از این رو، این فراخوان متن رادیکالی در خصوص وضعیت کوبانی محسوب نمی‌شود، و طبعا خالی از نارسایی هم نیست. با این حال، تا جایی که بازنشر این فراخوان بتواند مخاطبان بیشتری را (از حوزه‌ی فارسی زبان) به شرکت در این تظاهرات ترغیب کند، هم‌صدایی با آن را اقدامی ضروری و مفید تلقی می‌کنیم. به بیان دیگر، ما نیز خواهان حضور هر چه بیشتر مردم در خیابان‌های شهرهای مختلف در مارش عمومی همبستگی با کوبانی هستیم و مخاطبان خود را به شرکت در این مارش یا مشارکت در تدارکات محلی آن با ابتکارات ویژه‌ی خود دعوت می‌کنیم؛ با این یادآوری که، هر گام کوچک در بازنشر این فراخوان یا خبررسانی درباره‌ی این تظاهراتْ مفید و مغتنم خواهد بود. در ادامه‌، نسخه‌های انگلیسی و آلمانی این فراخوان را به همراه ترجمه‌ی فارسی آن (توسط پراکسیس) ملاحظه خواهید کرد.

۲۸ اکتبر ۲۰۱۴


* * *

فراخوان فوری به عمل:

مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیت

زمان: اول نوامبر ۲۰۱۴ (ساعت ۱۴)


داعش کارزار نظامی چندجانبه‌ای را علیه منطقه‌ی کوردنشین کوبانی در شمال سوریه آغاز کرده است. این سومین یورش داعش به کوبانی پس از مارس۲۰۱۴ است. از آنجا که داعش در دو تهاجم قبلی خود ناموفق بوده است، این بار با نیروی نظامی بزرگ‌تری تهاجم خود را برای تسخیر کوبانی آغاز کرده‌ است.

در ژانویه‌ی امسال، کوردها در کردستان غربی (روژئاوا) نهادهای خودگردانی محلیِ خود را در قالب سه کانتون برپا کرده‌اند. کوبانی یکی از این کانتونِ‌های سه‌گانه است. مرز ترکیه در شمال کوبانی واقع است و از سایر جهت‌های جغرافیایی، کوبانی در محاصره‌ی سرزمین‌هایی است که تحت کنترل داعش قرار دارند. داعش با استفاده از تسلیحات سنگین ساخت آمریکا به مرزهای کوبانی نزدیک شده است. یکی از وحشیانه‌ترین نسل‌کشی‌های تاریخ مدرن، جان صدها هزار نفر از مردم غیرنظامی [منطقه] را تهدید می‌کند. مردم کوبانی تنها با کمک یگان‌های مدافع خلق در کردستان غربی (YPG و YPJ) تلاش می‌‌کنند با استفاده از سلاح‌های ابتدایی و سبک در برابر وحشیانه‌ترین حملات تروریست‌های داعش مقاومت کنند؛ درحالی‌که از کمک‌های جهانی محرومند.

بنابراین برگزاری یک «مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیتْ» حیاتی است.

ائتلاف جهانی موسوم به «ائتلاف بین‌المللی برای مبارزه علیه داعش» با وجود مشاهده‌ و تصدیق نسل‌کشی جاری علیه مردم کوبانی، تاکنون کمک موثری به مقاومت مردم کوردستان [غربی] نکرده است. آنها به وظایف واقعی و قانونیِ بین‌المللی خود عمل نکرده‌اند. برخی کشورهای حاضر در این ائتلاف، به‌ویژه ترکیه، جزو حمایت‌گران مالی و نظامیِ داعش در عراق و سوریه هستند.

بنابراین برگزاری «یک مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیتْ» حیاتی است.

اگر دنیا خواهان [برپایی] دموکراسی در خاورمیانه است، باید از مقاومت کوردها در کوبانی حمایت کند. خودگردانی دموکراتیک در روژئاوا آینده‌ای آزاد را برای همه‌ی خلق‌های سوریه نوید می‌دهد. در این رابطه، «الگوی روژئاوا»، (رویکردی سکولار، غیر فرقه‌گرایانه، و دموکراتیک)، الگویی است که وحدت در عین تنوع را تمرین می‌کند.


اکنون دست به عمل بزنید!‌

اینک زمان برجسته‌ای است برای آن‌که بازیگران جهانی را به سمت نوع دیگری از باور [و کردار] سوق بدهیم.

ما از همه‌ی مردم سراسر جهان می‌خواهیم که همبستگی خود با کوبانی را نشان دهند. به خیابان‌ها بروید و تظاهرات کنید!

ما از شما خواستار آنیم که به «مارش جهانی برای کوبانی» ملحق شوید.

از مقاومت علیه داعش، از کوبانی، و از انسانیت پشتیبانی کنید!


چهارده اکتبر ۲۰۱۴

اسامی امضاء کنندگان :‌ لطفاً به انتهای متن رجوع کنید.

 

* * *

 

URGENT CALL FOR ACTION:

Global Rally against ISIS – for Kobanê – for Humanity!

Date for the Global Rally: 1 November 2014, 2pm

ISIS launched a major multi-front military campaign against the Kurdish region of Kobanê in northern Syria. This is the third ISIS onslaught on Kobanê since March 2014. As the ISIS was unsuccessful on the two previous occasions, they are attacking with larger forces and want to take Kobanê.

In January this year, the Kurds in western Kurdistan (Rojava) established local administrations in the form of three cantons. One of the three cantons formed is Kobanê. The Turkish border is to the north of Kobanê and all the other sides are surrounded by ISIS-controlled territories. The ISIS has approached the Kobanê borders, using US made heavy weapons. Hundreds of thousands of civilians are threatened by the most brutal genocide in modern history. The people of Kobanê are trying to resist using basic weapons against the most brutal attacks of ISIS terrorists, with only the assistance of People’s Protection Unit in Western-Kurdistan, the YPG and YPJ, but without any international help.

Therefore a Global Rally against ISIS – for Kobanê – for Humanity is vital.

The so-called international coalition to fight the ISIS, have not helped Kurdish resistance effectively despite witnessing the ongoing genocide committed against Kobanê. They have not fulfilled their real international legal obligations. Some of the countries in the coalition, especially Turkey, are among financial and military supporters of the ISIS terrorists in Iraq and Syria.

Therefore a Global Rally against ISIS – for Kobanê – for Humanity is vital.

If the world wants democracy in the Middle East, it should support the Kurdish resistance in Kobanê. Democratic autonomy in Rojava promises a free future for all peoples in Syria. In this regard, the “Rojava Model” – the secular, non-sectarian, democratic position in Rojava is the model which practices unity in diversity.

Act Now

It is high time to give the global players the reason to believe otherwise.

We encourage people all over the world to show their solidarity with Kobanê. Go to the streets and demonstrate.


We urge you to join the Global Rally for Kobanê

Support the Resistance against ISIS – for Kobanê – for Humanity!

 

*  *  *

 

Dringender Aktionsaufruf:

Globale Rally gegen ISIS – für Kobane – für Humanität!

Datum für die globale Rally: 1. November 2014, 14 Uhr

ISIS startete einen großen militärischen Feldzug an mehreren Fronten gegen die kurdische Region Kobane in Nord-Syrien. Dies ist der dritte ISIS-Angriff auf Kobane seit März 2014. Weil ISIS bei den vorherigen zwei Gelegenheiten nicht erfolgreich war, greifen sie nun mit stärkeren Kräften an und wollen Kobane einnehmen.

Im Januar dieses Jahres haben die Kurden in Westkurdistan (Rojava) kommunale Selbtverwaltungen in Form von drei Kantonen aufgebaut. Eines dieser drei Kantone ist Kobane. Die türkische Grenze liegt im Norden von Kobane und alle anderen Seiten sind von ISIS-kontrollierten Gebieten umgeben. Der ISIS hat sich den Grenzen Kobanes mit schweren Waffen aus den USA genähert. Hunderttausende von Zivilisten werden durch den brutalsten Genozid der modernen Geschichte bedroht. Die Menschen von Kobane versuchen mit leichten Waffen den brutalsten Angriffen von ISIS-Terroristen zu widerstehen nur mit Hilfe der Volksverteidigungseinheiten in Westkurdistan YPG und YPJ, aber ohne irgendeine internationale Hilfe.

Deshalb ist eine Globale Rally – für Kobane – für Humanität unverzichtbar.

Die sogenannte internationale Koalition im Kampf gegen ISIS hat dem kurdischen Widerstand nicht effektiv geholfen, obwohl diese Staaten Zeugen des andauernden Genozids sind, der gegen Kobane ausgeführt wird. Sie haben ihre wirklichen internationalen rechtlichen Verpflichtungen nicht erfüllt. Einige Staaten in dieser Koalition, insbesondere die Türkei, gehören zu den finanziellen und militärischen Unterstützern der ISIS-Terroristen im Irak und in Syrien.

Deshalb ist eine Globale Rally – für Kobane – für Humanität unverzichtbar.

Wenn die Welt Demokratie im Mittleren Osten will, sollte sie den kurdischen Widerstand in Kobane unterstützen. Demokratische Autonomie verspricht eine freie Zukunft für alle Menschen in Syrien. In dieser Hinsicht ist das "Modell Rojava" – die säkulare, nicht sektiererische, demokratische Haltung in Rojava das Modell, das Einheit in Vielfalt praktiziert.

Handeln Sie jetzt!

Es ist höchste Zeit, den Global-Players Gründe zur Umkehr zu geben.

Wir ermutigen die Menschen in der ganzen Welt, ihre Solidarität mit Kobane zu zeigen. Gehen Sie auf die Straßen und demonstrieren Sie!

Wir bitten Sie eindringlich, sich an der Globalen Rally für Kobane zu beteiligen.

Unterstützen Sie den Widerstand gegen ISIS – für Kobane – für Humanität!

 

*  *  *

 

Signatories:

Prof Noam CHOMSKY-US; Archbishop Desmond TUTU-South Africa; Adolfo Perez ESQUIVEL, Nobel Peace Prize Laureate 1980-Argentina; Hugo BLANCO, leader of the CCP (Campesino Confederation of Peru)-Peru; Prof Bill BOWRING, University of London, Birkbeck College -UK; MICHAEL MANSFIELD QC, President of Haldane Society of Socialist Lawyers-UK; Dr Felix PADEL, Sussex University-UK; Lord HYLTON, House of Lords, UK; Margaret OWEN O.B.E, human rights lawyer-UK; Nick HILDYARD, policy adviser-UK; Prof Kariane WESTRHEIM, EU Turkey Civic Commission (EUTCC)-Norway; Prof Michael GUNTER, EU Turkey Civic Commission (EUTCC)-US; Dr.ir. JP Joost JONGERDEN, Wageningen University, The Netherlands; Estella SCHMID, Peace in Kurdistan Campaign-UK; Dr. David GRAEBER-anthropologist, author, UK; Mark THOMAS, writer/comedian-UK; Peter TATCHELL, Director, Peter Tatchell Foundation-UK; Dr Derek WALL, International Coordinator of the Green Party of England and Wales-UK; Stephen SMELLIE, UNISON Lanarkshire, Scotland-UK; FABIO AMATO, Foreign Representative of the PRC Party and Secretariat of the European Left-Italy; Moni OVADIA, perfomer/musicians/theatrical author–Italy; Michel ROLAND, President of Médecins du Monde, Belgium; LUDO DE BRABANDER, spokesperson Vrede vzw (Belgian Peace Organisation)- Belgium; WARD KENNES, Mayor of Kasterlee/ MP, Member of the Flemish Parliament-Belgium; Stephen BOUQUIN, Prof of Sociology, Universite d’Evry-Val-d’Essone and Chairman of ROOD-Belgium; Em. Prof. Herman DE LEY, Ghent University-Belgium Dr. Suresh KHAIRNAR, National Convenor, All India Secular Forum-India; Kishore JAGTAP, President, Phule-Ambedkar Intellectual Forum-India; Amaresh MISRA, Editor-in-Chief, Medhaj News-India; Feroze MITHIBORWALA, National President of Bharat Bachao Andolan (Movement to Save India from Imperialism & Zionism)-India; Dr Radha D’SOUZA, Indian Association of People’s Lawyers – India; Manuel MARTORELL, historian and journalist-Spain; Osvaldo BAYER, historian, writer and anarchist-Argentina; Stella CALLONI, journalist, international analyst and writer-Argentina; Fernando SIGNORINI, Coach of the Argentinian Soccer Team-Argentina; Nora CORTINAS, Human rights activist, co-founder of the Mayo's Square Mothers-Argentina; Rosana ALVARADO, First Vice-President of the National Assembly-Ecuador; Maria Augusta CALLE, President of the Commission on Sovereignty and International Relations of the National Assembly-Ecuador; Virgilio HERNANDEZ, Member of the Board of Directors of the National Legislative Assembly- Ecuador; Pedro DE LA CRUZ, President of the Andean Parliament–Ecuador; Francisco VELASCO, Former Minister of Culture, Member of the Administrative Board of “Alliance Country”-Ecuador; Guillaume LONG, responsible for External Relations of Ecuador Alianza Pais Party-Ecuador; Fernando BOSSI, People's Bolivarian Congress-Argentina; Prof Kamal A.Mitra CHENOY, Centre for Comparative Politic & Political Theory, School of International Studies-India; Achin VANIK , Professor of International Relations and Global Politics from the University of Delhi (retired)-India; Amir M. MAASOUMI, Peace Ambassador-India; Sushovan DHAR, Radical Socialist-India; Jatin DESAI, veteran journalist & General secretary of the "PIFPD" (Pakistan India Forum for Peace & Democracy) – India; Wilfred DACOSTA, Indian Social Action Forum (INSAF), New Delhi- India; Sandhya JAIN, Journalist, New Delhi – India; Asha KACHRU, Writer-India; Dr. Suresh KHAIRNAR, National Convenor, All India Secular Forum-India; Kishore JAGTAP, President, Phule-Ambedkar Intellectual Forum-India; Amaresh MISRA, Editor-in-Chief, Medhaj News-India; Anwar KOMBAI, Documentary Filmmaker, writer & journalist, Chennai, India; Javed ANAND, Muslims for Secular Democracy, Mumbai-India; Rohini HENSMAN, Writer and Independent Scholar, Bombay-India; Jawad MOHAMMED,Lawyer from Chennai-South India; Sukla SEN, EKTA (Committee for Communal Amity), Mumbai-India; Sushovan DHAR, Radical Socialist-India; Jatin DESAI, veteran journalist & General secretary of the "PIFPD" – Pakistan India Forum for Peace & Democracy-India; Raghu JAYANTIYA, Engineering Design Manager-UK; Mukta SRIVASTAV, National Alliance of People's Movements, Mumbai-India; Com. VASUDEVAN, Bluestar Trade Union, Mumbai–India; Com Deepti GOPINATH, Airport Workers Trade Union, Mumbai-India; Akshay KUMAR, Orissa Farmers Struggle, Bhuvaneshwar-India; Prof. Rakesh RAFIQUE, Yuva Kranti, Founder, Moradabad-India; Ravi KOHAR, Convenor, Yuva Kranti (Revolutionary Youth), New Delhi-India; Shelley KASLI, Journalist, Bangalore-India; Salim ALWARE, Indian Muslim Intellectual Forum, Convenor-India; Jyoti BADEKAR, Bharat Bachao Andolan, Mumbai-India; Farouk MAPKAR, Bharat Bachao Andolan, Convenor, Mumbai-India; Yusuf PARMAR, President, Indian Muslim Development Council, Rajkot-India; Arif KAPADIA,  Bharat Bachao Andolan, Mumbai-India; Afaque AZAD, Bharat Bachao Andolan, Mumbai –India; Bhupen SINGH, Journalist, New Delhi-India; Shujaat Ali QADRIQ, Convenor, Muslim Students Organization, Lucknow-INDIA; Ashraf Ali ZAIDI, Bharat Bachao Andolan, New Delhi-India; Sanjay SINGHVI, General Secretary, Trade Union Centre of India (TUCI), Communist Party of India (Marxist-Leninist) CPI-ML-India; Luisa MORGANTINI – Former Vice President of EP-Italy; Prof.Maria Immacolata MACIOTI, Association of Sociology in Italy (AIS)-Italy; Prof. Annamaria RIVERA, Anthropologist-Italy; Prof. Giorgio FORTI, Emeritus at the Faculty, University of Milan, and Member of the Lincei National Academy-Italy; Claudio TREVES, General Secretary of the Labor Union Nidil-Cgil-Italy; YA BASTA! Bologna-Italy; Social Center of TPO-Italy; SOCIAL CENTER OF S. LABAS, Bologna-Italy; MADIBA NETWORK HOUSE– Rimini-Italy; ASSOCIATIONS OF THE 'RUMORI SINISTRI' –Rimini-Italy; POLISPORTIV OF THE ANTI-RACISTS, Rimini-Italy; SOCIAL CENTER OF THE AQ16 -Reggio Emilia-Italy; SOCIAL CENTRES GROUPS of the Marche regions-Italy; AMBASCIATORS OF THE RIGHTS OF MARCHE REGIONS-Italy; YA BASTA! OF THE MARCHE -Italy; Antiracist POLISPORTIV OF THE 'ASSATA SHAKUR' Ancona-Italy; POLISPORTIV OF THE ACKAPAWA JESI-Italy; YA BASTA! BOLOGNA-Italy; SICILIA ANARCHIST FEDERATION-Italy; NO MUOS Ragusa-Italy; MAGAZINE OF THE SICILIA LIBERTARIA-Italy; PIPPO GURRIERI, director of the Sicilia libertarian-Italy; FABRIZIO GATTI, alias Bilal Ibrahim el Habib, journalist and author-Italy; Gianni RINALDINI, former General Secretary of the Labour Union Fiom-Cgil and Member of the Cgil National Board; Giorgio CREMASCHI, Former President of the Central Committee of the Labour Union Fiom-Cgil; Luca CASARINI, co-worker; Alfonso DI STEFANO, Comitato NoMuos/ NoSigonella Commitee-Catania-Italy; Anna DI SALVO, Associations of the "La Città Felice"; YA BASTA! OF  TRENTO-Italy; YA BASTA OF TREVISO-Italy; YA BASTA OF PADOVA-Italy; THE SOCIAL CENTER OF THE NORTH EAST-Italy; Teresa MOAFFERI, Cobas Scuola; Sicilia, Italy; Alfonso Di STEFANO, Committee NoMuos/NoSigonella, Sicilia, Italy; Anna Di SALVO, La Città Felice, Sicilia Italy; THE SOCIAL CENTER INTIFADA/COMMUNITY IN RESISTANCE OF EMPOLI-Italy; Laxman  SINGH, Research Scholar (Jamia Millia Islamia)-India; Michel ROLAND,  President of Médecins du Monde, Belgium; Georges-Henri BEAUTHIER  Lawyer-Belgium; Hind RIAD, Lawyer-Belgium; Selma BENKHELIFA, Lawyer-Belgium; Olivier STEIN, Lawyer-Belgium; Joke CALLEWAERT, Lawyer-Belgium; LUDO DE BRABANDER, spokesperson Vrede vzw (Belgian Peace Organisation)- Belgium; DOMINIQUE WILLAERT, Artist- Belgium.

 

به اشتراک بگذارید

3 thoughts on “در هم‌صدایی با فراخوان به: «مارش جهانی علیه داعش، برای کوبانی و برای انسانیت»”

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *