اعلام موجودیت «پراکسیس»

[دریافت نسخه PDF] ما از میان مردم و از دل مبارزات مردمی عصر خود برخاسته‌ایم؛ از دل جنبش‌ها و خیزش‌هایی که به دلیل استمرار هولناکِ موقعیت سلطه و استثمار و ستمْ ناگزیر در امتداد آرمان‌های انقلاب‌های ناتمام‌مان بودند. ما نه فقط در همراهی با این جنبش‌ها و ایستادن در کنار سویه‌های مترقی آنها آموختیم و بالیدیم؛ بلکه در بازخوانی نقادانه‌ی آنها، کاستی‌هایشان در میدان دادن به مبارزات فرودستان و ستمدیدگان را به نقد کشیده‌ایم و به بحث نهاده‌ایم. ما با نفی متعین تجربیات مبارزاتی موجودْ به فراتر رفتن از آنها و گشودن درهایی می‌اندیشیم که از میان مردم و به میانجی «سیاستْ» راه به سوی زایش «مردم» دارند؛ همان‌هایی که برای رهایی از بار رنج و ستم دایمی‌شان، هیچ چاره‌ای ندارند جز آنکه با رهایی خودْ همگان را رها سازند. ادامه‌ مطلب …