اعلام موجودیت «پراکسیس»

[دریافت نسخه PDF] ما از میان مردم و از دل مبارزات مردمی عصر خود برخاسته‌ایم؛ از دل جنبش‌ها و خیزش‌هایی که به دلیل استمرار هولناکِ موقعیت سلطه و استثمار و … ادامه‌ی متن …