درباره جایگاه «پناهجو» و مبارزات پناهجویی در ساختار جوامع مدرن | اشکان خراسانی

 [دریافت نسخه PDF] «اشکان خراسانی» مقدمه: طی یازده ماه گذشته، شاهد موج قدرتمندی از اعتراضات پناهجویان در کشور آلمان بودیم. اعتصاب و اعتراضی که همچنان ادامه دارد و تا بدین جا دستاوردهای بزرگی را به ارمغان آورده است. فرم جدیدی از سازماندهی که این حرکت در قالب سازمانیابی از پایین اتخاذ کرد، در دو دهه اخیر در فضای اجتماعی و سیاسی آلمان کم سابقه بود و توانست دیوار فاصله میان جامعه آلمان و کمپ های پناهجویی را در هم بشکند و در نوع خود تاثیر عمیقی بر افکار عمومی و نیز بر فضای اکتویسیتی این کشور بر جای بگذارد. موج جدید حرکت مستقل پناهجویی در آلمان در این مدت فراز و نشیب های بسیاری را پشت سر گذاشته و در کنار دستاوردهای انکار ناپذیرش، در مواجهه با چالش های موجود ادامه‌ مطلب …

اعتصاب غذای پناهجویان در برلین: نقبی به درون نظام

[دریافت نسخه PDF] «امین حصوری» 1. در باب شباهت شیوه پلیس و منطق سرمایه  بیست و پنچم اکتبر: شب گذشته پناهجویان معترض در برلین در ادامه حرکت شان(1) و برای تاکید بر خواسته های محقق نشده،‌ در محوطه ای باز در مقابل دروازه براندنبورگ (Brandenburger Tor) چادری برپا کردند تا با مشارکت اکتیویست ها اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کنند. پلیس با ماشین های متعدد از راه می رسد (به همراه چهار ماشین جداگانه حامل سگ های پلیس) و با تحکم و در حالیکه خود را آماده درگیری نشان می دهد دستور جمع آوری چادر را می دهد. پناهجویان می گویند چادر را جمع نخواهند کرد اما اگر پلیس بر این کار اصرار دارد خود باید این کار را بکند: آنها مقاومت نخواهند کرد، اما به نشستن بدون چادر ادامه‌ مطلب …

در باب یکی از چالش های درونی اعتراضات پناهجویی در آلمان

[دریافت نسخه PDF] امین حصوری توضیح: این یادداشت تأمل کوتاهی است درباره یکی از معضلات و یا شکاف های درونیِ اعتراضات پناهجویی در آلمان و در امتداد بحث هایی است که به تازگی از سوی رفقای گرامی ام عسل اخوان (۱) و سپهر مساکنی (۲) پیرامون این مساله (وجود رفتارهای مبتنی بر سکسیسم و هموفوبیا) طرح شده است، همچنانکه در ادامه گفتگوهای حضوری ناتمام مان در برلین. با این حال در این متن تعمدا از ارجاعات مشخص به یادداشت های این عزیزان پرهیز کرده ام، تا نه تنها متن کوتاهتر شود و به خودی خود به مثابه یک روایت مستقل قابل دنبال کردن باشد، بلکه بر پایه این باور که تا جای ممکن باید از شخصی نمایی احتمالیِ دیدگاهها فاصله گرفت و هسته نظری رویکردها را به بحث گذاشت. این ادامه‌ مطلب …